top of page

REGULAMIN
 

Regulamin konkursu na Instagramie
(„Konkurs”)
1. Organizatorem Konkursu jest Elwira Świderek Usługi Fotograficzne
NIP:762-178-65-49

Oraz Elżbieta Mróz STUDIO URODY
NIP: 7621866024

2. Sponsorem nagród w Konkursie i administratorem danych osobowych w rozumieniu
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182
ze zm.) jest Elwira Świderek Usługi Fotograficzne
NIP:762-178-65-49

Oraz

Elżbieta Mróz STUDIO URODY

NIP: 7621866024


który zgodnie z art. 31 ust. 1 ww. ustawy, powierza przetwarzanie danych osobowych
Organizatorowi w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu.


3. Organizator Konkursu powołuje komisję konkursową (dalej „Komisja Konkursowa”).
Komisja Konkursowa ocenia wykonanie zadań konkursowych przez uczestników Konkursu.
Do zadań Komisji Konkursowej należy również stałe czuwanie nad prawidłowym przebiegiem
Konkursu.


4. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym
regulaminem (dalej „Regulamin”).


5. Konkurs trwa od 06.02.2024 r. do 08.02.2024 r do godz. 20.00

 6. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne (dalej „Uczestnicy”):
1) posiadające w Polsce miejsce stałego pobytu lub zamieszkania,
2) które są pełnoletnie i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby posiadające
ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą brać udział w Konkursie jedynie za zgodą
ich opiekuna prawnego,
3) nie są pracownikami Organizatora lub Sponsora a także ich małżonkami, powinowatymi w
linii prostej pierwszego stopnia lub krewnymi w linii prostej i bocznej do drugiego stopnia.


7. Warunki udziału w Konkursie:
1) Uczestnik powinien zostać followersem profilu @elwiraswiderekfotografia i @elżbietamrózstudiourody,
i kliknąć „obserwuj”)
2) Uczestnik powinien napisać w paru słowach : dlaczego to właśnie ona powinna mieć wykonaną sesję kobiecą i oznaczyć dwie osoby oraz udostępnić post (rolkę) na swoim Instastory.

3) Warunkiem udziału jest pisemne wyrażenie zgody na powstałe w trakcie Metamorfozy zdjęcia i nagrania video(reels). Zdjęcia i nagrania będę wykonywane przed i po Metamorfozie.

4) W przypadku wycofania zgody na publikację wizerunku, po wykonaniu Metamorfozy, Uczestnik zobowiązany jest do pokrycia kosztów – 250 zł makijaż + 450 zł sesja zdjęciowa, łącznie 700 zł


8. O przyznaniu Nagrody zadecyduje Komisja Konkursowa, która oceniając zgłoszenia weźmie
pod uwagę oryginalność uzasadnienia wyboru danej wypowiedzi, zgodnie z ust. 7 powyżej.


9. Nagrody przewidziane w konkursie to:
Metamorfoza -  makijaż fotograficzny o wartości 250 zł i sesja zdjęciowa o wartości 450 zł. Efektem sesji będzie 5 zdjęć w formie elektronicznej.


10. Wyniki zostaną ogłoszone 10.02.2024 r. w na instastory.

11. Termin realizacji sesji to do 29.02.2024 r.

12. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników,
naruszających niniejszy Regulamin, a także Uczestników którzy prowadzą działania sprzeczne
z prawem lub z dobrymi obyczajami, a w szczególności w zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 7
powyżej zamieszczają komentarze (opisy) zawierające treści powszechnie uznawane za
obraźliwe, naruszające bądź sugerujące naruszenie prawa, moralności lub dobrych
obyczajów, godności lub praw osób trzecich, w tym w szczególności zawierające elementy
związane z przemocą, dyskryminacją, nagością, narkotykami, alkoholem lub tytoniem,
godzące w odczucia religijne, jak również fotografie o charakterze komercyjnym (reklama), a
ponadto fotografie, które w inny sposób naruszają obowiązujące przepisy prawa lub
niniejszy Regulamin.


13. Reklamacje związane z Konkursem należy składać, wysyłając je w formie pisemnej lub
elektronicznej na adres e-mail: elwiraswiderek@gmail.com


14. Reklamacja powinna zawierać dane pozwalające na zidentyfikowanie Uczestnika i
udzielenie mu odpowiedzi tj. np. imię i nazwisko Uczestnika, w przypadku wyboru poczty
tradycyjnej jako formy kontaktu - adres zamieszkania lub pobytu; w przypadku wyboru
adresu e-mail jako formy kontaktu - adres poczty elektronicznej, jak również opis i powód
reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji składający ją Uczestnik zostanie
poinformowany pisemnie na adres podany w reklamacji lub w formie elektronicznej na adres
e-mail podany w reklamacji, w ciągu 14 (czternastu) dni od daty jej złożenia zgodnie z
postanowieniami Regulaminu.


15. Organizator informuje, że Konkurs nie jest organizowany z udziałem ani też
sponsorowany czy wspierany przez właściciela serwisu społecznościowego Facebook lub
Instagram.


16. Facebook, Instagram nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie
roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora Konkursu.


17. Uczestnik przystępując do Konkursu potwierdza, iż zapoznał się z Regulaminem oraz
akceptuje jego treść.


18. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 j.t. ze zm.) oraz odpowiednie powszechnie
obowiązujące przepisy prawa polskiego.

19. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany Regulaminu, pod warunkiem, że nie
naruszy to praw nabytych przez Uczestników. Ewentualne późniejsze zmiany Regulaminu
obowiązują od daty ich publikacji pod adresem.


20. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania czy też unieważnienia konkursu bez
podawania przyczyny.

bottom of page